ICCA World Congress 2017

06.02.2017

November 12-15, 2017 in Prague, Czech Republic.

Links
Event Program (external link)
Event Website (external link)
ICCA Website (external link)